Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

CAPPA 2, s. r. o.,
se sídlem Praha 9 – Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11

IČ: 60111470, DIČ: CZ60111470

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123943,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.cappa.cz/.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CAPPA 2, s.r.o., se sídlem Praha 9 – Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11, IČ: 60111470, DIČ: CZ60111470, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123943 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.cappa.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prostřednictvím uvedeného internetového obchodu jsou nabízeny autopotahy, autodoplňky, sportovní zboží a chovatelské potřeby.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží (přepravné). Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (převzetí zboží kupujícím přímo na provozovně prodávajícího na adrese Taušlova 528, 561 51 Letohrad nebo odeslání zboží prodávajícím prostřednictvím přepravce na adresu uvedenou kupujícím)

– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je počítačovým programem automaticky vygenerována zpráva obsahující potvrzení o doručení objednávky a rekapitulaci této objednávky a tato zpráva je zaslána jednak kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a dále i prodávajícímu na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 11.5 těchto obchodních podmínek (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“). Tato zpráva není považována za přijetí objednávky.

Kromě výše uvedené zprávy automaticky vygenerované počítačovým programem prodávající dále zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího potvrzení o přijetí objednávky spolu se sdělením o jejím vyřízení a provedení expedice objednaného zboží, a to nejpozději do 24 hodin od obdržení objednávky kupujícího. Pokud je objednávka učiněna v poslední pracovní den v týdnu, sobotu, neděli nebo svátek, pak prodávající zašle kupujícímu uvedené potvrzení o přijetí objednávky spolu se sdělením o jejím vyřízení a provedení expedice objednaného zboží nejpozději v pracovní den nejblíže následující. Doručením uvedeného potvrzení o přijetí objednávky spolu se sdělením o jejím vyřízení a provedení expedice objednaného zboží vzniká mezi prodávajícím a kupujícím smluvní vztah – kupní smlouva.

Ve stejných lhůtách uvedených v předchozím odstavci tohoto článku 2.5 prodávající zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího zprávu se sdělením o nemožnosti dodat objednané zboží, popř. o možnosti dodání zboží v delší lhůtě než ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci tohoto článku 2.5. V případě, že prodávající je schopen objednané zboží dodat ve lhůtě delší než je lhůta uvedená v předchozím odstavci tohoto článku 2.5, pak je kupující povinen ve lhůtě 24 hodin od obdržení zprávy prodávajícího oznámit prodávajícímu na elektronickou adresu prodávajícího, zda trvá na dodání zboží v delší lhůtě. V kladném případě je smluvní vztah – kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena okamžikem doručení uvedené zprávy kupujícího prodávajícímu, že trvá na dodání zboží v delší lhůtě. V případě, že v uvedené lhůtě 24 hodin od obdržení zprávy prodávajícího kupujícímu o možnosti dodat zboží v delší lhůtě prodávající neobdrží žádnou zprávu kupujícího, popř. obdrží zprávu kupujícího se sdělením, že nemá zájem na dodání zboží v delší lhůtě, pak uplynutím lhůty 24 hodin od obdržení zprávy prodávajícího kupujícímu o možnosti dodat zboží v delší lhůtě se objednávka kupujícího ruší. Objednávka kupujícího se ruší i zasláním zprávy prodávajícího kupujícímu se sdělením o nemožnosti dodat objednané zboží.

Kupující je oprávněn objednávku zrušit, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu před doručením potvrzení prodávajícího kupujícímu o přijetí objednávky spolu se sdělením o jejím vyřízení a provedení expedice objednaného zboží nebo před doručením zprávy prodávajícího kupujícímu se sdělením o možnosti dodání zboží v delší lhůtě.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží, platební podmínky a převzetí zboží kupujícím

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Taušlova 528, 561 51 Letohrad v případě povinnosti kupujícího převzít zboží přímo na této provozovně,

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce v případě povinnosti prodávajícího odeslat zboží kupujícím prostřednictvím přepravce na toto místo určené kupujícím v objednávce

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží (přepravné) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. V případě povinnosti kupujícího převzít zboží přímo v provozovně prodávajícího na adrese Taušlova 528, 561 51 Letohrad je kupující povinen zboží převzít nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, ve kterém je prodávajícím odesláno kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky spolu se sdělením o jejím vyřízení a provedení expedice objednaného zboží, učiněné v souladu s čl. 2.5 obchodních podmínek.

V případě povinnosti prodávajícího odeslat zboží kupujícímu prostřednictvím přepravce na místo určené kupujícím v objednávce je kupující povinen zboží převzít od přepravce v době dodání zboží do tohoto místa určené kupujícím, přičemž termín dodání zboží uvede prodávající v potvrzení o přijetí objednávky spolu se sdělením o jejím vyřízení a provedení expedice objednaného zboží, učiněném v souladu s čl. 2.5 obchodních podmínek.

4. Odstoupení od kupní smlouvy / vrácení zboží

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ  ZBOŽÍ / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZDE

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (např. autopotahy šité na míru, autokoberce šité na míru) nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Taušlova 528, 561 51 Letohrad či na elektronickou adresu prodávajícího.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.7. V případě, že kupující odmítne převzít zboží dodané prostřednictvím přepravce, popř. přepravce není schopen zboží dodat kupujícímu z důvodu jeho nepřítomnosti, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s dodáním zboží (přepravné) prodávajícímu. Prodávající je dále oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody vzniklé mu z porušení smluvní povinnosti.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. K přepravě zboží na místo určené kupujícím v objednávce prodávající využívá služeb dopravce – společnosti WE|DO CZ s.r.o., se sídlem Pražská 180, 250 66 Zdiby, IČ: 08313628.

5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců.

6.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4. Ustanovení uvedená v čl. 6.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Taušlova 528, 561 51 Letohrad. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů podle Zásad zpracování a ochrany osobních údajů.

9. Zasílání obchodních sdělení

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. Doručování

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Taušlova 528, 561 51 Letohrad, adresa elektronické pošty info@cap­pa.cz, telefon +420 465 677 340

V Praze dne 9.5.2014.